Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży STOŻEK

Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawartych pomiędzy: Hurtownią Łożysk STOŻEK Zdzisław Maciążka z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Solskiego 8, o numerze REGON: 070048073, NIP: 5470166410 zarejestrowanym w CEIDG, a osobami fizycznymi dokonującymi zakupu towarów od Hurtowni Łożysk STOŻEK oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z odbiorcą na odległość.

I.
Zawarcie Umowy sprzedaży.

 1. Oferta nabycia towaru może być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem sklepu internetowego, pocztą , e-mail.
  W formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w sklepie internetowym Stożek i złożenie oświadczenia pracownikowi sklepu.
 2. Umowa sprzedaży między stronami zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez Stożek lub w momencie przystąpienia Stożek do realizacji oferty zakupu złożonego przez Kupującego.
 3. Stożek nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zamieszczonych prospektach, katalogach na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub wysłał Klient.
  Kupujący podejmując decyzję w zakupie i ofercie na podstawie błędnej lub niewłaściwej interpretacji danych technicznych, bierze na siebie ryzyko powstania wszelkich skutków faktycznych i prawnych związanych z zakupem.
 4. Klient wyraża zgodę na włączenie treści Regulaminu do umowy.

II.
Zamówienie.

 1. Zamówienie składane w Stożek przez Kupującego stanowi ofertę zakupu towaru.
 2. Stożek w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki zamówienia określonego przez Kupującego. W takim przypadku sprzedaż nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez Stożek warunkami zamówienia, chyba że kupujący w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania zmienionych warunków przez Stożek sprzeciwi się tej zmianie. Sprzeciw Kupującego upoważnia Stożek do odmowy przyjęcia zamówienia.
 3. Zamówienie Kupującego musi zastać potwierdzone przez Stożek gdy zostało złożone przez stronę internetową lub gdy Kupujący zaznaczy taką konieczność.
  3. Pozostałe zamówienia nie muszą być potwierdzone.
 4. Stożek ma prawo dokonywania zmian w swoich produktach bez zawiadomienia Odbiorcy, w tym produktach będącym przedmiotem zamówienia, o ile zmiana ta nie wywoła zmiany parametrów technicznych produktu.

III.
Realizacja zamówienia i opłaty.

 1. Zamówiony towar dostępny z magazynu złożony do godz. 13,00 jest realizowany tego samego dnia.
 2. Zamówienie złożone po 13,00 zostanie zrealizowane następnego dnia.
 3. W nagłych wypadkach można z pracownikiem ustalić telefonicznie wysyłkę towaru zamówionego po 13,00 za dodatkową opłatą 8,00 zł. netto.
 4. Opóźnienie Stożek w dostawie towaru dla Odbiorcy nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.
 5. Stożek nie odpowiada za opóźnienia realizacji zamówienia w skutek działań siły wyższej np. złych warunków atmosferycznych powodujących przeszkody w transporcie, braku energii, strajku, wadliwych lub niekompletnych dostaw od podwykonawców producenta.
 6. Jeżeli do wykonania zamówienia będzie trzeba sprowadzić towar z zagranicy lub innego miasta to Stożek powiadomi o tym fakcie na zasadach w rozdziale II.

IV.
Odbiór towarów.

 1. Jeżeli w potwierdzonym zamówieniu nie określono dodatkowo miejsca dostawy a towar ma być przesłany to nastąpi to na adres w zamówieniu, w pozostałych przypadkach wydanie nastąpi w siedzibie Stożek.
 2. Domniemywa się, że osoba odbierająca towar w imieniu Odbiorcy posiada upoważnienie do wykonania tej czynności. Klient każdorazowo zobowiązuje się upoważnić swego przedstawiciela odbierającego towar do tej czynności jak też zastrzeżeń w tym zakresie.
 3. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru Stożek może naliczać karę umowną równej 0,2% wartości nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia.
 4. W przypadku utraty towaru, ubytku, gdy został wydany z magazynu Stożek i przekazanie go przewoźnikowi celem transportu do odbiorcy Stożek, dołoży starań aby dokonać cesji uprawnień przysługujących mu wobec przewoźnika dochodzenia roszczeń.
 5. Odbiorca ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru z chwilą jego wydania przez Stożek. Moment wydania to jest osobisty odbiór, lub przekazanie przewoźnikowi.

V.
Warunki płatności.

 1. Oferta każdorazowo określa warunki płatności lub potwierdzenie zamówienia.
 2. Odbiorca może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przy odbiorze (za pobraniem),
  • płatność przelewem (przedpłata),
  • płatność przelewem po uzgodnieniu, lub dla stałych odbiorców,
  • płatności elektroniczne,
  • płatność kartami płatniczymi.
 3. Odbiorca może skorzystać z następujących metod dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia należności w stosunku do Stożek.
 5. Stożek zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie od dnia wymagalności należności.
 6. Dostarczone towary pozostają własnością Stożek do chwili uregulowania należności. Towary nie mogą być przedmiotem zastawu i innego obciążenia.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymywania zapłaty ceny za towar bądź za ich część.
 8. W przypadku istnienia zaległości płatniczych Kupującego, Stożek ma prawo wstrzymać realizację potwierdzonych i przyjętych do realizacji zamówień do czasu spłaty przez Kupującego zaległych zobowiązań.
 9. Do każdej transakcji Stożek wystawia dokument sprzedaży fakturę VAT, paragon, dołączając do paczki.

VI.
Odpowiedzialność.

 1. Stożek nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn zakupionego towaru.
 2. Odpowiedzialność Stożek ogranicza się do wartości nabytego towaru.
 3. Odbiorca zobowiązany jest wykazać że towar nabył w Stożek.
 4. Towar był odpowiednio zamontowany, używany, konserwowany zgodnie z przeznaczeniem i wymogami producenta.
 5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności braku wystąpienia wady, a także w przypadku, gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego podmiotu , wszelkie koszty poniesione przez Stożek związane z taką interwencją będą obciążać Kupującego.

VII.
Zwrot towaru.

 1. Odbiorca osoba fizyczna, która dokonała zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą ze strony internetowej Stożek ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia bez podawania przyczyny z zachowaniem:
  • towar zostanie dostarczony na własny koszt,
  • zwracany towar nie był używany, posiada oryginalne opakowanie fabryczne i jest kompletny tak jak został dostarczony,
  • towar nie był sprowadzony przez Stożek na specjalne zamówienie Kupującego,
  • do zwracanego towaru muszą być dostarczone wszystkie oryginalne dokumenty z którymi zastał dostarczony,
  • do zwracanego towaru musi być dołączone pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa zwrotu i wskazaniem numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota pomniejszona o koszty poniesione związane ze zwrotem towaru.
 2. Stożek dokona zwrotu po dokonaniu korekty dokumentów księgowych.
 3. W przypadku gdy Kupujący jest nieuprawniony do zwrotu towaru, zostanie on zwrócony do Kupującego na jego koszt i ryzyko. Stożek nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Stożek.

VIII.
Reklamacje. Wady. Zawiadomienie.

 1. Odbiorca jest zobowiązany do zbadania towaru w trakcie jego odbioru, czy:
  • zgadza się ilość,
  • jest kompletny,
  • jest zgodny z zamówieniem.
  W momencie odbioru towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie.
 2. Po dokonaniu odbioru co do ilości reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad jakości towaru winny być złożone w formie pisemnej w chwili odbioru pod rygorem nieważności.
  W przypadku braku możliwości stwierdzenia w chwili odbioru w terminie najpóźniej do 24 godz. od dnia odbioru.
 4. Po upływie tego terminu Odbiorcy przysługuje wyłącznie roszczenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości przez Stożek gdy to miało miejsce.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Stożek z tytułu rękojmi.

IX.
Postanowienie końcowe.

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy niedające się rozwiązać polubownie przez strony, będą rozstrzygane przed Sądem powszechnym w Bielsku-Białej.
 2. Kupujący może przenieść prawa i / lub obowiązki wynikające z umowy wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Stożek.
 3. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważny, bezskuteczny nie wpływa na ważność pozostałych zapisów oraz warunków umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Powołane w treści warunków nazwy punktów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić interpretacji umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl